Q2/2017: שיערוך נדל”ן וירידה בהפרשה לחובות מסופקים העבירו את אלדן מהפסד לרווח

  • פעילות הליסינג התפעולי שמרה על יציבות.
  • פעילות ההשכרות לטווח קצר התרסקה.
  • שיערוך נדל”ן הניב לקבוצה יותר מ-50% מהרווח הנקי בחצי הראשון.

אוטוניוז, 30.08.2017 – אלדן, חברת הרכב וההשכרות שבבעלות משפחת דהן, עברה מהפך בחצי הראשון של 2017 עם מעבר לרווח נקי בסך 2.6 מ’ ש’ לעומת הפסד 15 מ’ ש’ שנה קודם ורווח כולל לתקופה בסך 6.3 מ’ ש’ לעומת הפסד 14.2 מ’ ש’ במקביל. שני הרכיבים העיקריים שתרמו לשינוי היו ירידה בהפרשה לחובות מסופקים ושיערוך נכסי נדל”ן. פעילות הליסינג המשיכה להרוויח בקצב הידוע מראש בעוד פעילות ההשכרה לטווח קצר ירדה בהכנסות והתרסקה ברווחים.

סך הכנסות החברה, 815.3 מ’ ש’ (0.0%+) היו ללא שינוי בעוד בהוצאות נרשמה ירידה של 1.8% ל-682.2 מ’ ש’, מה שתרם לגידול של כ-13 מ’ ש’ ברווח הגולמי, גידול משמעותי של 10.8%.

ירידה חדה נרשמה בהוצאות הנהלה וכלליות שהסתכמו בחצי הראשון ב-21.3 מ’ ש’ (34.5%-) תרומה של כ-11.2 מ’ ש’ שנשארו בקופת החברה. בהסבר לסעיף זה אומרת ההנהלה שהירידה נובעת בעיקר מקיטון בהוצאות לחובות מסופקים, רובו ככולו ב-Q2. כתוצאה מכך הרווח התפעולי זינק ל-54.7 מ’ ש’ (72.1%+) ומרווח 6.7%.

הוצאות המימון נטו גבו מאלדן 51.2 מ’ ש’ (1.5%-) בחצי הראשון.

הרווח לפני מס הסתכם ב-3.6 מ’ ש’ לעומת הפסד 20.1 מ’ ש’ שנה קודם. שיערוך נדל”ן תרמו כ-3.8 מ’ ש’ לרווח הכולל, והיו כ-50% מהרווח הכולל של אלדן ב-H1.

הכנסות מגזר הליסינג גדלו ב-H1 ב-6.4% ל-519.7 מ’ ש’, בעוד הרווח התפעולי של המגזר זינק ב-36.5% ל-17.8 מ’ ש’ ומרווח רווח תפעולי 12.8% בלבד. הרווח של מגזר ההשכרה התרסק ב-86.7% לכ-1 מ’ ש’ והמרווח התפעולי עמד על 3.7%.

הרבעון השני

Q2 היה חלש מזה שקדם לו ובו הרווח הנקי לתקופה התסכם ב-182,000 ש’ בלבד, לעומת הפסד 16.9 מ’ ש’ שנה קודם. אולם הרווח הכולל לתקופה השתפר דרמטית בזכות שיערוך שיערוך של רכוש קבוע שהניב הכנסה בסך כ-5 מ’ ש’. הרווח הכולל הסתכם ב-4.9 מ’ ש’ לעומת הפסד של כ-16.7 מ’ ש’ ברבעון המקביל.

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


error: Alert: Content is protected !!