Q2/2017: רכישת א.ד.י מערכות מגדילה רווחים ורווחיות בשנפ

  • ביצועי הרבעון השני של שנפ שופרו במידה ניכרת בהשוואה ל-Q1.
  • תחום האבזור (א.ד.י מערכות) הוא הגדול והרווחי ביותר בפעילות הקבוצה.
  • שנפ מעריכה שרכישת 50% המניות הנותרות של א.ד.י תשפר את ביצועי הקבוצה.

אוטוניוז, 29.08.2017 – מפעלי ע. שנפ ושות’ (להלן שנפ) סיימו את החצי הראשון של 2017 עם רווח לתקופה (אחרי מסים) בסך כ-18 מ’ ש’ (34.7%+) ואת הרבעון השני של השנה ברווח לתקופה בסך 12.2 מ’ ש’ (99.4%+). במהלך התקופה איחדה שנפ לראשונה בדו”חותיה את תוצאות א.ד.י מערכות, ש-50% ממניותיה היא רכשה תמורת 75 מ’ ש’ באוגוסט 2016, מה שגרם לזינוק ניכר בהכנסות הקבוצה ובהיקפי הפעילות. בחצי הראשון זינקו ההכנסות ב-57.1% ל-283 מ’ ש’ וברבעון השני ההכנסות זינקו ב-46.3% ל-129 מ’ ש’. הרווח הגולמי הסתכם ב-68.8 מ’ ש’ (51.5%+) ל-H1 וב-Q2 הוא הסתכם ב-36.9 מ’ ש’ (63.1%+). הרווח התפעולי ב-H1 עמד על 24.0 מ’ ש’ (32.9%+) וב-Q2 הוא עמד על 17.5 מ’ ש’ (100%+).

תוצאות הרבעון השני היו טובות במידה ניכרת מאלה של הראשון, במהלכו ביצעה הקבוצה מחיקה של 10.6 מ’ ש’ בגין מלאים שנוצרו ברכישת א.ד.י מערכות.

מגזר אבזור

א.ד.י מערכות מוצגת בדו”חות כמגזר פעילות נפרד וחדש, מגזר האבזור, בנוסף על שני מגזרים מסורתיים יותר של הקבוצה, צמיגים ומצברים. בחצי הראשון יצר מגזר האבזור 40.8% מהכנסות הקבוצה בסך 115.3 מ’ ש’ וסיים עם רווח גולמי בסך 24 מ’ ש’ שהם 20.8% מההכנסות. הרווח הגולמי כולל הפחתת עודפי עלות בגין מלאי בשיעור 10.6 מ’ ש’. ללא הפחתה, שבוצעה ב-Q1, מרווח הרווח הגולמי במגזר האבזור ב-H1 היה עומד על 30.0%. ב-Q2 עמדו הכנסות מגזר האבזור על 53.8 מ’ ש’ והיוו 41.7% מהכנסות הקבוצה. הרווח הגולמי הסתכם ב-15.9% מ’ ש’ והמרווח הגולמי על 29.5%.

שנפ אמנם מחזיקה רק ב-50% ממניות א.ד.י מערכות, אולם היא מאחדת את מלוא התוצאות הכספיות של החברה לדו”חותיה מאחר שיש לה אופציה לרכישת שאר ה-50%.

שנפ רכשה 50% ממניות א.ד.י מערכות בשנה שעברה תמורת 75 מ’ ש’ בשני תשלומים. החברה השלימה את התשלום השני ב-16 בפברואר השנה, חודש וחצי לפני התאריך האחרון לתשלום. שנפ מעריכה שלהשלמת הרכישה בא.ד.י מערכות תהיה השלכה חיובית על ביצועי החברה בתרומה “לזירוז והעמקת הליכי התייעלות בין תחום האבזור לתחומי הפעילות האחרים של הקבוצה… ולמיצוב הקבוצה כגורם מוביל המסוגל לשווק יחדיו חבילות של מצברים, צמיגים ואבזור חכם לרכב תחת קורת גג אחת.” האופציה לרכישת ה-50% הנוספים תפקע בינואר 2022.

מגזרים נוספים

במגזר המצברים נרשמה ירידה 7.8% בהכנסות ל-61.8 מ’ ש’ כתוצאה מהורדת מחירי מכירה החל ברבעון השני 2016 ושינוי תמהיל המוצרים. הרווח הגולמי של המגזר ב-H1 הסתכם ב-19.3 מ’ ש’ (2.8%-) וכתוצאה מכך המרווח הגולמי גדל ב-1.5 נק’ האחוז ל-31.2%. ב-Q2 המרווח הגולמי גדל ב-2.4 נק’ האחוז ל-32.4% ורווח גולמי 9.4 מ’ ש’ (0.9%-).

במגזר הצמיגים ההכנסות ב-H1 הסתכמו ב-105.8 מ’ ש’ (6.4%-) וב-Q2 ב-46.1 מ’ ש’ (18.0%-). למרות הירידה במכירות, החברה מסבירה שחל גידול כמותי במכירות. הרווח הגולמי במגזר ב-H1 עמד על 25.5 מ’ ש’ (0.0%+) ומרווח 24.1% גידול של 1.5 נק’ האחוז, וברבעון השני 11.5 מ’ ש’ (11.8%-) ומרווח 25.0% גידול של 1.4 נק’ האחוז.

חצי ראשון

שנפ נהנתה בחצי הראשון מתזרים מזומנים חיובי נטו של כ-10 מ’ ש’ והיא סיימה את החצי הראשון 2017 עם מזומנים ושווי מזומנים בסך 14.6 מ’ ש’   לעומת כ-3.3 מ’ ש’ במקביל, גידול בסך 11.3 מ’ ש’.

ב-H1 שנפ גייסה באג”ח 81.8 מ’ ש’, ששימש לפרעון אשראי בנקאי לטווח קצר בסך 78.3 מ’ ש’.

תזרים המזומנים נטו שנבעו מפעולות ואחרי התאמות שונות הסתכם ב-32.4 מ’ ש’ (41.7%+). אחרי התאמות בהון החוזר התזרים נטו מפעולות עמד על 53.6 מ’ ש’ (31.6%+)

תזרים המזומנים שנבעו מפעולות אחרי התאמות שונות ברבעון השני הסתכם ב-19.0 מ’ ש’ (70.9%+). אחרי התאמות בהון החוזר התזרים נטו מפעולות עמד על 24.6 מ’ ש’ (51.4%+).

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


error: Alert: Content is protected !!